Chương trình tập trung điều tra nội dung về các cơ sở kinh tế (ngoại trừ các cơ sở, cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản đã thu thập thông tin trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Trong đó 6 nhóm cần khai thác thông tin gồm: thông tin chung về cơ sở; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Thu thập thông tin được tiến hành qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1-3 đến 30-5-2017 và giai đoạn 2 từ ngày 1-7 đến 30-7-2017.

Trong giai đoạn 1, TP HCM sẽ thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; và cơ sở trực thuộc của các tổ chức này.

Giai đoạn 2 sẽ tiến hành thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Phạm Huy Hoàng