Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã ôn lại những dấu son lịch sử trong 87 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

Đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đọc diễn văn ôn lại chặng đường 87 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ngày 3/2/1930 trở thành cột mốc lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.  

Với việc xác định đúng con đường cách mạng, là giải phóng dân tộc, theo phương hướng cách mạng vô sản, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời, đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước. 

Đảng đã lãnh đạo Cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích, dấu ấn lịch sử trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

“Trong niềm tự hào kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ nhận thức sâu sắc những thành quả hôm nay, đã được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí thành phố và cả nước. Chúng ta luôn khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh vô bờ của Bác Hồ kính yêu và các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí của thành phố Cần Thơ đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng". 

"Chúng ta nguyện tiếp tục ra sức xây dựng, phát triển TP. Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, luôn xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, với truyền thống của Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ Anh hùng” – đồng chí Trần Quốc Trung, nhấn mạnh.  

Văn Đức