Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ cần chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Và khi các vụ việc được xử lý, giải quyết cũng phải cung cấp cho các cơ quan báo chí để các báo đăng tải cho người dân được biết nhằm minh bạch thông tin.

Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Báo chí phối hợp xử lý nghiêm hoạt động vi phạm báo chí, đẩy mạnh rà soát cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích để chấn chỉnh; phối hợp Viện Chiến lược xây dựng văn bản trình lại Bộ Chính trị về quy hoạch báo chí.

HT