Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước tổ chức thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14. 

Danh sách ứng viên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận bắt đầu từ ngày 13-9 đến hết ngày 26-9. 

Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân gửi về Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ GD&ĐT trước ngày 27-9.

H.Thanh