Theo Quy định, các hồ sơ sẽ được đăng tải trong thời gian 15 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.
Sẽ có 617 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ I.

Trước đó, hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất được thành lập theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 17/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 21.8.2015 theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đậu Dung