Thủ tướng khẳng định, xét đến cùng tăng trưởng kinh tế là công việc của người dân và doanh nghiệp, nhiệm vụ của Chính phủ và các địa phương là tạo tiền đề để người dân và doanh nghiệp tạo ra tăng trưởng. 

“Muốn vậy phải tập trung cải cách thể chế, định hình nội dung tái cơ cấu để đưa ra các giải pháp thực hiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng đề nghị Chính phủ phải tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng thể chế, luật pháp, tạo hành lang pháp lý tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, “cởi trói” cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường minh bạch và trách nhiệm trong thực thi công vụ, loại bỏ cơ chế “xin cho”, chống cơ chế cục bộ, lợi ích nhóm. Đẩy mạnh xã hội hoá, “những gì thị trường làm tốt hơn thì để thị trường làm thay vì Nhà nước làm”, coi kinh tế tư nhân là động lực của tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ cơ chế "xin cho", chống cục bộ, lợi ích nhóm

“Tôi đề nghị các thành viên Chính phủ, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo nêu trên. Việc tăng cường kỷ luật kỷ cương phải được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách hàng đầu của Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chung là phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, của các ngành các cấp và cộng đồng doanh nghiệp; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức; phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật kỷ cương; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, thượng tôn pháp luật gắn với phát huy dân chủ sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, thanh tra, giám sát, thống kê, báo cáo. Có chế tài xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai, thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. 

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thông qua tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả trước mắt và trong trung và dài hạn. Tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, trong đó hết sức lưu ý rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và xã hội hóa, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. 

Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, trong đó thể hiện rõ chủ trương tăng tỷ lệ vốn bán ra, bán cả doanh nghiệp lãi cao, bán hết phần vốn nhà nước đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề xã hội quan tâm. Đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí...

Quỳnh Vinh