Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, kiểm điểm công tác của Ban chỉ đạo trong năm 2018 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2019. Đánh giá cao các bộ, ban, ngành liên quan đã phối hợp triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XII về hội nhập quốc tế, Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận hội nhập quốc tế về chính trị - quốc phòng - an ninh trong năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển. 

Việt Nam đã thiết lập thêm các khuôn khổ hợp tác chiến lược, toàn diện và ngày càng đưa vào chiều sâu quan hệ với các đối tác quan trọng. Các hoạt động ngoại giao, đối ngoại quốc phòng và an ninh được triển khai tích cực, đồng thời quan hệ đối ngoại Đảng và ngoại giao nghị viện được tăng cường đã góp phần củng cố quan hệ chính trị với các nước, lồng ghép các nội dung mới mà Việt Nam có lợi ích trong hợp tác song phương cũng như chương trình nghị sự tại các diễn đàn đa phương như an ninh nguồn nước, an ninh mạng, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực trong năm 2019 tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, trực tiếp tác động đến triển khai hội nhập quốc tế, các bộ, ban, ngành liên quan phải kịp thời đánh giá, dự báo tình hình, chủ động đề ra các biện pháp triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Theo đó, các bộ, ban, ngành liên quan mà đi đầu là các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu và triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong năm 2019, đồng thời quán triệt triển khai mạnh Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, gấp rút chuẩn bị và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021, tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

S.Thương