Theo Bộ TT&TT, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 càng trở nên quan trọng và cấp bách. 

Bộ TT&TT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, UBND, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính; phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng; coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công. 

Cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020, đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, tránh hình thức.

Hùng Quân