Theo đó, 100% các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện với 3.311.866 hồ sơ đã giải quyết, trong đó đúng hạn : 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang giải quyết: 51.957 hồ sơ.

Thành phố cũng đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 1 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

Được biết, UBND TP đã ban hành 5 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.

Ngoài ra, Cổng Giao tiếp điện tử TP đã được nâng cấp, mở rộng trên nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành của UBND TP, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Thành phố cũng đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp trên toàn địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định, đảm bảo Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của thành phố có tính năng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định.

Hải Châu