Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc, UBND TP Hồ Chí Minh xác định, trong những tháng còn lại của năm 2020, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), đồng thời hoàn thiện phương pháp, tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. 

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính năm 2020; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khung pháp lý cho thanh toán điện tử; khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, trong khoảng 1 tháng vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hàng loạt chính sách để cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính được dư luận đánh giá cao. 

Đơn cử UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Theo đó, mục tiêu là cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Thành phố sẽ tập trung các giải pháp để cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh về khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, đăng ký tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng, phá sản doanh nghiệp, cải cách quy định về đấu thầu dự án đầu tư công, cải thiện quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. 

Thành phố sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Với trách nhiệm của chính quyền cơ sở, UBND thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 2281/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện cập nhật, công khai thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia. 

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chuẩn hóa, công bố, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ hành chính bảo đảm thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Nhằm quán triệt và thực hiện hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn kiểm tra. 

Theo đó, thành phố sẽ kiểm tra, khảo sát vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố trong việc thực hiện 72 nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa Văn phòng UBND thành phố với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, các hoạt động công vụ liên quan đến cấp phép xây dựng tại UBND quận, huyện, sở, ban, ngành có liên quan và một số nội dung khác. Qua đó, đoàn kiểm tra sẽ tham mưu lãnh đạo UBND thành phố các giải pháp chấn chỉnh, xử lý sau kết luận và kết quả kiểm tra khảo sát.

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu Văn phòng UBND thành phố khẩn trương kiểm tra việc yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, trả hồ sơ không đúng quy định tại các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch kiểm tra. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án để triển khai giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2020, đã có gần 193.000 lượt đánh giá của người dân, doanh nghiệp với tỷ lệ hài lòng đạt 98,91% về thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức. Qua trang web danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn đã có 6.650 lượt đánh giá với tỷ lệ hài lòng đạt 98,27%.

Thành phố đã vận hành 41 thủ tục hành chính tại 18 đơn vị theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến ngày 20/5/2020 thành phố có 1.972 thủ tục hành chính đang áp dụng, trong đó có 1.475 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, sở, ban, ngành và 203 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện.

Thành phố đã ban hành 25 quyết định phê duyệt 500 quy trình nội bộ thẩm quyền quản lý của 11 sở, ngành. Tổng số hồ sơ đã giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến hơn 3,08 triệu hồ sơ trong đó 3,07 triệu hồ sơ giải quyết đúng hạn (tỷ lệ đạt 99,61%). 

Trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19, thành phố đã giải quyết gần 12.300 lượt doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thành phố tiếp tục cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ được giải quyết chặt chẽ, chính xác. 

Ngoài ra, thành phố đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế 113 trường hợp; đang nghiên cứu, xem xét, xin ý kiến Trung ương về việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường; thành lập thành phố Phố Đông, chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030…

Trần Xuân Tình