Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian rất ngắn, Bộ Công an đã khẩn trương chủ trì nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật CAND (sửa đổi).

Ngày 31-3-2018, Bộ Công an có Tờ trình số 107/TTr-BCA báo cáo Chính phủ về dự án Luật trên. Với tinh thần sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Luật CAND hiện hành, dự thảo Luật CAND (sửa đổi) gồm 7 chương, 48 điều. So với Luật CAND năm 2014, dự thảo Luật CAND (sửa đổi) bổ sung 4 điều; sửa đổi, bổ sung 31 điều và bỏ 1 điều.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Nội dung sửa đổi bổ sung tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng trong tổ chức và hoạt động của CAND.

Đó là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của CAND; xây dựng Công an xã chính quy; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an; cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an; quy định về công nghiệp an ninh; chỉnh lý quy định về trần cấp hàm cao nhất là cấp tướng; bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt là tăng cường tính tập trung, thống nhất, thông suốt, chuyên sâu, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại phiên họp, các thành viên Ban soạn thảo đã đánh giá cao dự án Luật CAND (sửa đổi) đồng thời thảo luận, đưa ra các ý kiến xoay quanh những nội dung như: quy định cấp bậc hàm cụ thể theo từng chức danh; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong bộ máy của Bộ Công an; chính quy Công an xã cần phải có lộ trình để tổ chức thực hiện; một số ý kiến về kỹ thuật của dự án Luật…

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc ban hành Luật CAND (sửa đổi) là cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng. Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục tập hợp, tiếp thu, giải trình bổ sung dự án Luật CAND (sửa đổi) sau đó hoàn chỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Hương