Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tích cực tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác bảo đảm ANTT.

Xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thông qua chương trình phối hợp đã phát hiện, biểu dương và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, phong trào thi đua của lực lượng CAND và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tuy nhiên, việc thực hiện phối hợp giữa 2 đơn vị vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, coi đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Minh Quỳnh – Bá Hiển