Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Chăn nuôi trình Quốc hội xem xét, thông qua cho biết:

Về điều kiện cơ sở chăn nuôi (Mục 1, Chương IV), một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định “cam kết chăn nuôi an toàn”, số lượng vật nuôi cần thiết phải kê khai với UBND cấp xã, chế tài đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi tại Điều 54.

Toàn cảnh phiên họp

Nghiên cứu các ý kiến nêu trên, UBTVQH xin giải trình như sau: Các quy định của Luật này nhằm phát triển chăn nuôi theo chuỗi, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong đó có hoạt động chăn nuôi để tạo ra sản phẩm an toàn.

Do đó, không cần thiết bổ sung quy định về “cam kết chăn nuôi an toàn”. Về đề nghị quy định số lượng vật nuôi cần thiết phải kê khai, Dự thảo Luật đã giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định loại, số lượng vật nuôi phải thực hiện kê khai, thời điểm kê khai và mẫu giấy kê khai hoạt động chăn nuôi (khoản 2 Điều 54).

Về đề nghị bổ sung chế tài đối với kê khai hoạt động chăn nuôi, Dự thảo Luật quy định nghiêm cấm “gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi” (khoản 13 Điều 12), quy định quyền lợi của người chăn nuôi khi thực hiện kê khai chăn nuôi tại điểm a, khoản 1 Điều 57 để được Nhà nước hỗ trợ thiệt hại khi thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, nội dung này sẽ được quy định ở văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật.

Luật Chăn nuôi (sửa đổi) gồm 8 chương, 83 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.


B.Quân