Theo Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao được giữ vững trên cơ sở hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tình hình an ninh, trật tự vùng dân tộc thiểu số cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động ở trong, ngoài nước và số đối tượng chống đối cực đoan vẫn ráo riết thực hiện âm mưu kích động bạo loạn, lật đổ và luôn xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số là địa bàn trọng điểm để chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm trình bày tham luận tại đại hội.

Trước bối cảnh đó, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, các tổ chức ly khai, tự trị, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số. 

Kết quả nổi bật là đã tham mưu đúng hướng cho Đảng, chính quyền thống nhất về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

Xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân tại vùng dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chia rẽ, ly khai dân tộc, phá rối an ninh, bạo loạn và các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động.

Qua triển khai các mặt công tác đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy tác dụng.

Các đại biểu lực lượng CAND tham dự đại hội.

Đồng thời đã chủ động ngăn chặn, giải quyết nhanh gọn tại cơ sở các vụ viêc phức tạp về an ninh, trật tự; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, buôn người, tội phạm tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là xu hướng hoạt động ly khai tự trị, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo sẽ ngày càng gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hoặc chuyển hóa xã hội Việt Nam, trong đó vấn đề dân tộc sẽ được chúng triệt để khai thác nhằm thực hiện âm mưu tập hợp lực lượng, bạo loạn lật đổ, đòi ly khai, tự trị, thành lập các kiểu “nhà nước”, “vương quốc” độc lập với mức độ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn.

Lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh Tổ quốc vùng dân tộc thiểu số, cùng với cả hệ thống chính trị và phát huy được vai trò nội lực của đồng bào để thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; phòng ngừa, đấu tranh chống lại âm mưu, hoạt động chia rẽ, ly khai dân tộc, phá rối an ninh, bạo loạn; chủ động ngăn chặn, giải quyết nhanh gọn tại cơ sở các vụ việc phức tạp về an nình, trật tự, hạn chế tối đa hậu quả về mọi phương diện.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện các chính sách, pháp luật về vấn đề dân tộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về dân tộc. Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tiêu biểu, xuất sắc thuộc lực lượng CAND tham dự đại hội và đóng góp những ý kiến tâm huyết, góp phần vào thành công đại hội.

Tổ chức nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động nhằm lập “nhà nước”, “vương quốc” ly khai tự trị, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng tập hợp lực lượng nhằm mục đích ly khai tự trị của các thế lực thù địch, phản động trong vùng dân tộc thiểu số; quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trên lĩnh vực dân tộc; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ nhân dân.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đổi mới hình thức, biện pháp vận động đồng bào dân tộc thiểu số với nội dung, cách làm thiết thực, phù hợp,với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả" theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị 49, ngày 20/10/2015 “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phối hợp các bộ, ngành liên quan nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thành tựu về công tác dân tộc của Việt Nam với quốc tế; cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá của số đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc cho các tổ chức quốc tế về nhân quyền, các cơ quan đại diện ngoại giao để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ; đồng thời có giải pháp đấu tranh, phản bác các hoạt động vu cáo, xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch và bọn phản động...

Q.Vinh -V.Linh-X.Trường