Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết: “TP Cần Thơ không giáp biển, song các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn đều đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền biển đảo. Góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, các tầng lớp nhân dân về quan điểm nhất quán của Việt Nam. Khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trên cơ sở pháp lý là bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo tiếp nhận 41 bài tham luận mang tính khoa học và thực tiễn của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài thành phố đề cập, làm sáng rõ cơ sở lý luận, thực tiễn công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; chia sẻ các kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung, trao đổi, tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo xoay quanh những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đồng thời, huy động nguồn lực giữ gìn và khai thác hiệu quả những lợi ích từ kinh tế biển. Đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền biển, đảo thời gian qua trên địa bàn TP Cần Thơ. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo…


Trần Lĩnh