Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã dự lễ. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật Hoàng Phong Hà nêu rõ: Cách đây 70 năm, vào ngày 5-12-1945, Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật ra đời do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để lưu lại cho các thế hệ hiện nay và mai sau hàng vạn cuốn sách, trong đó có nhiều bộ sách quý, quy mô đồ sộ được tổ chức biên tập công phu, in ấn và trình bày đẹp như: C. Mác - Ph. Ăngghen toàn tập; V.I.Lênin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Văn kiện Đảng toàn tập; Bộ văn kiện Quốc hội.

Những năm tới đây, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật sẽ không ngừng đổi mới phát triển theo chiều sâu và bền vững, tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản thành trung tâm xuất bản sách chính trị hiện đại hàng đầu ở Việt Nam với đội ngũ cán bộ biên tập chuyên nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã đạt được.

Phân tích bối cảnh tình hình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức biên tập, xuất bản những cuốn sách lý luận, chính trị chuyên sâu gắn lý luận với thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm qua; tăng cường hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động xuất bản; thực hiện tốt công tác cộng tác viên, nhất là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các cơ quan trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các cơ quan quản lý để khai thác, sử dụng các ẩn phẩm xuất bản. Công tác phát hành sách cần được làm tốt nhằm đưa sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh kịp thời phục vụ các đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

PV (TTXVN)