Theo đó, Ban điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng để thống nhất thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược) trên phạm vi cả nước.

Ban điều phối có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có biển (địa phương ven biển) xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2016 - 2020; điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Bên cạnh đó, Ban điều phối phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương ven biển giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành, liên tỉnh trong công tác quản lý khai thác, sử dụng, tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi không gian vùng bờ nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Đồng thời, Ban điều phối tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc cân đối, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược...

K.H