Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, các đơn vị của tỉnh đã thực hiện toàn diện, đồng bộ cắt giảm bình quân 20% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định. Hoạt động này đã tạo thuận lợi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, ứng dụng phần mềm hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Lâm Đồng.

Kết quả, số lượng thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ trên 99,6%, trong đó giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 100%.  Tình trạng gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được chấn chỉnh.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của Lâm Đồng vẫn còn hạn chế, như xử lý hồ sơ trên hệ thống chưa dứt điểm dẫn đến hồ sơ trễ hạn trên hệ thống còn cao; việc công bố danh mục thủ tục hành chính còn chậm; một số đơn vị chưa chủ động trong việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO, 14 xã chưa có mạng máy tính cục bộ, 98 xã chưa trang bị hệ thống một cửa hiện đại và 57 xã chưa triển khai hệ thống quản lý văn bản, điều hành.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần tập trung rà soát, bố trí và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục loại bỏ các văn bản vi phạm pháp luật rườm rà, không còn hiệu lực.

Khắc Lịch