Trước đó vào giữa tháng 8/2020, 3 cán bộ đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách cáo do vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Trong đó, ông Lê Văn Dẽ với tư cách Tỉnh ủy viên, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng còn vi phạm quyết định 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật xây dựng 2014; ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở KH-ĐT vi phạm vi phạm Luật đầu tư 2005; ông Võ Tấn Thái – Tỉnh ủy viên vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Luật Đất đai 2013.

Ba vị Giám đốc Sở Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư và Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa đều bị thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Cùng thời điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Sỹ Quân – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; khiển trách đối với hai Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt.

Với chức trách Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế, ông Trần Sỹ Quân cũng đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên Đảng ủy Sở KH-ĐT vi phạm Luật Đất đai năm 2013; ông Nguyễn Văn Nhựt, Đảng ủy viên, Đảng ủy Sở KH-ĐT vi phạm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH1. Ngoài ra, các ông Quân, Hải, Nhựt còn vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trước khi UBND tỉnh Khánh Hòa mở phiên hợp xét kỷ luật hành chính, ngày 1/8/2020 ông Võ Tấn Thái đã có đơn xin thôi giữ chức Giám đốc Sở TN-MT. Theo kết luận ngày 11/9 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác tổ chức, cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định cho thôi giữ chức Giám đốc Sở TN-MT theo nguyện vọng của ông Võ Tấn Thái kể từ ngày 15/9.

Hữu Toàn