Theo đó, các ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

3 Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo

Với chức trách Giám đốc Sở Xây dựng, từ năm 2011 đến cuối năm 2019, ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

 Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư từ đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Ông Võ Tấn Thái khi còn là Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015 và Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường từ tháng 6/2015 đến cuối năm 2019  đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Trước đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Nhựt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa do vi phạm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa do vi phạm Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hữu Toàn