Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Đại hội XII của Đảng đã xác định, đấu tranh PC tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời cũng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; đó là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị.

Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PC tham nhũng , Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác PC tham nhũng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn công tác cho rằng Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác PC tham nhũng nhất là việc tuyên truyền về PC tham nhũng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi cả nước; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ trong cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để công tác PC tham nhũng tiếp tục đạt hiệu quả, Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, Tổng Liên đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí và hành động, trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổng Liên đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn tiếp tục quan tâm công tác đào đạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ trung ương đến địa phương, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi người lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân viên chức, người lao động đối với hiện tượng tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan đơn vị công tác...

Quang cảnh buổi làm việc.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện trong hệ thống công đoàn Việt Nam thông qua việc công khai, minh bạch; phát huy trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tài sản và tài chính đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch và đúng quy định; thực hiện tốt công khai tài chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức…

Anh Minh – Diệp Vinh