Chiều 26- 9, kết thúc 3 ngày Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023 đã tổ chức họp báo, thông tin nhanh về kết quả của Đai hội. Nhiệm kỳ 2018- 2023, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam họp báo thông tin về kết quả đại hội

Đại hội đã thảo luận Báo cáo của Ban chấp hành khóa XI, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Đoàn chủ tịch khóa XI, Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điề lệ Công đoàn Việt Nam, bầu Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII… 

Nhiệm kỳ 2018- 2023, mục tiêu của công tác Công đoàn và phong trào công nhân, lao động là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn.

Nhiệm kỳ này, Công đoàn Việt Nam xác định hoàn thành 9 nhóm chỉ tiêu: đến năm  2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các doanh nghiệp có trên 10 lao động có tổ chức công đoàn. Mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn… 

Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa mới cũng thể hiện quyết tâm cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” diễn ra trong khuôn khổ Đại hội.

Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cho biết, sau Đại hội, Công đoàn Việt Nam kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Nêu cao tình thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, cùng góp phần vào mục tiêu xây dựng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội đã bầu 161 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XII, 22 đồng chí vào Đoàn chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm chủ tịch. 5 đồng chí gồm: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu là Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa mới.

Phan Hoạt