Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau một thời gian chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được 32 tham luận. Trong đó, chia làm 5 nhóm vấn đề: Vấn đề chung. kinh nghiệm thực tiễn, các nhóm cụ thể gắn với từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… của nhiều chuyên gia, nhà lý luận am hiểu, tâm huyết trên các lĩnh vực. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, khoa học xã hội ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Ở nước ta, khoa học xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện về xã hội và con người Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao trình độ dân trí, tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển nền khoa học xã hội đáp ứng các yêu cầu phát triển của đất nước. 

Quảng cảnh buổi Hội thảo

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tình hình trong nước và thế giới hiện nay đang đặt ra hàng loạt vấn đề mới, bức xúc, đòi hỏi khoa học xã hội và nhân văn nước ta phải đi sâu nghiên cứu, lý giải có căn cứ khoa học nhằm góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tư duy lý luận. 

Với tinh thần thẳng thắn, các tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đã luận giải về các giải pháp thúc đẩy khoa học xã hội phát triển xứng tầm với yêu cầu cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới; làm cho khoa học xã hội Việt Nam từng bước vững mạnh, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học để phục vụ công tác tham mưu với Trung ương Ðảng về hoạch định chủ trương, đuờng lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…

Minh Hiền