Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và khai mạc Hội nghị; đồng chí Nguyễn Bắc Son, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban và đông đảo cán bộ, đảng viên của Ban.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo cũng như các ban Đảng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Ban Tuyên giáo ở Hà Nội với các cơ quan thường trực ở TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Báo cáo kết quả đạt được nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2008, Ban đã làm tốt công tác tham mưu phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hoàn thành 8 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá tốt và cho ý kiến chỉ đạo để Ban tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế" và đề án "Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới".

Sau một năm triển khai, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đang đi vào đời sống, vào lòng người, đã được xã hội đón nhận, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được ấn tượng và hiệu quả.

Cuộc vận động đã có bước chuyển biến đi vào chiều sâu. Nội dung chủ yếu của cuộc vận động đã chuyển vào trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, được các cơ quan Trung ương và địa phương hưởng ứng và đưa vào nội dung đợt thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu những hạn chế, yếu kém. Công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa thật chủ động, tiến độ triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 chậm, đến nay mới hoàn thành 4/6 đề án, đạt 66%. Chất lượng một số văn bản tham mưu còn hạn chế.

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến nay ở một số ngành, địa phương chưa đi vào chiều sâu. Việc lồng ghép nội dung cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tốt.

Công tác chỉ đạo định hướng báo chí, xuất bản chưa kịp thời, dẫn đến nhiều vấn đề cần phải quan tâm xử lý trong hoạt động báo chí, xuất bản. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và phối hợp với địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm mới nảy sinh và những khó khăn ở cơ sở còn hạn chế, chưa kịp thời…

Hội nghị đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt là công tác phục vụ 8 giải pháp lớn của Chính phủ nhằm ổn định sản xuất, hạn chế lạm phát; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 đạt 7%; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong sản xuất và đời sống; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước...

PV