Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, những năm qua, việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của các cấp Hội Luật gia tiếp tục được đẩy mạnh. 

Trong đó, Hội Luật gia đã chủ trì xây dựng thành công hai đạo luật quan trọng được Quốc hội khóa XII và Quốc hội khóa XIII thông qua, đó là Luật Trọng tài Thương mại và Luật Trưng cầu ý dân. 

Trung ương Hội đã tham gia soạn thảo nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: tham gia Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên hoạt động của Hội vẫn còn tồn tại những hạn chế như: chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của một số cấp hội, chưa định hướng được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ở từng thời kỳ; chất lượng hội viên chưa cao; một số cấp hội chưa chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên tinh thần đó, Hội Luật gia Việt Nam cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động để hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở và tập trung cho cơ sở. 

Qua đó sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của công dân. 

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Nguyễn Hưng