Để đảm bảo thực hiện xử lý xong nợ XDCB trong năm 2016, UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung, quyết liệt, khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán các dự án, hạng mục công trình hoàn thành trước 30-5-2016 để xác định chính xác số nợ.

Đối với các dự án đang dở dang có nợ XDCB phải dừng lại để nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành, làm cơ sở thanh toán dứt điểm nợ XDCB (nguyên tắc: Sau khi xử lý xong nợ XDCB mới tiếp tục thực hiện phần khối lượng còn lại). UBND các huyện chịu trách nhiệm cân đối, bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ XDCB trước ngày 30-6-2016.

C.L.