Đánh giá tại hội nghị cho thấy, kết quả nổi bật được mà ngành Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đông Nam Bộ đạt được trong thời gian qua là làm tốt nhiệm vụ được giao, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Trong đó phải kể đến công tác tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đổi mới về nội dung, phương pháp. 

Tuy vậy có lúc, có nơi còn chậm; công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc ở từng địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên vẫn còn tình trạng chia sẻ thông tin xấu trên mạng xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo các tỉnh Đông Nam bộ đạt được trong thời gian qua. Kết quả này đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. 

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý ngành Tuyên giáo các địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, để công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển kinh tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Tuyên giáo các địa phương cần chỉ đạo sâu sát hơn; kiên quyết xử lý với cơ quan báo chí viết sai sự thật, có những vi phạm nghiêm trọng.

Bảo Sơn