Hội nghị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020,  gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI tại điểm cầu Trung ương. 

Trong đó đặc biệt chú trọng vào chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020, tập trung vào các nội dung như công tác giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 -2020; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương quán triệt chuyên đề về công tác giáo dục lý tưởng cho ĐVTN. 

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng như: “Phong trào thanh niên tình nguyện”, “Phong trào tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên như: Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Chương trình công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng;  Công tác quốc tế thanh niên; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn; Công tác xây dựng Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền quán triệt triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  nâng cao bản lĩnh chính trị lập trường tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị đường lối của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI tại điểm cầu Trung ương. 

Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp...

Tâm Phạm