Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Các đề án đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được, đề ra những phương hướng, bước đi trong nhiệm kỳ tới và bầu ra những đại biểu ưu tú giữ những chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Đoàn các cấp.

Hội nghị đã phổ biến những kết quả đã đạt được của Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI cũng như các cấp.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Đoàn Thanh niên các cấp trong Cảnh sát PC&CC TP và được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả để mỗi đoàn viên thanh niên. 

Nhất là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị; đồng thời, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức học tập, quán triệt, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận.


Thảo Vy