Ngày 7-12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18 và kế hoạch của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành kịp thời các văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của các nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện tốt thí điểm một số mô hình về tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Những kết quả bước đầu của tỉnh Quảng Ninh đạt được đã mang lại những kinh nghiệm, những gợi mở, những giá trị tham khảo cho các địa phương khác trong cả nước. Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai trong lĩnh vực này, chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn; chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, cơ cấu; thực hiện hợp nhất một số cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng tương đồng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị.

Đối với mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tinh gọn, tiết kiệm về nguồn lực, bộ máy con người nhưng làm sao phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Trung ương khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW đến tất cả các tổ chức đảng, đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện bước đầu có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên...

Đoàn kiểm tra kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện hợp nhất cơ quan; ban hành các nghị định hoặc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan dự kiến thí điểm sáp nhập hoặc hợp nhất; đề nghị giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm giao tổng biên chế hàng năm cho từng huyện, thị xã, thành phố theo các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương của tỉnh xem xét bố trí phù hợp với từng phòng, ban, đơn vị và xã, phường, thị trấn đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao, nâng cao chất lượng công việc; áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp, thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát các quy đinh về cán bộ quản lý, trong đó nghiên cứu cơ chế đối với cán bộ hợp đồng để đảm bảo quyền lợi, cơ hội và khuyến khích cán bộ hợp đồng phấn đấu cống hiến.

Cùng ngày, Đoàn Kiểm tra số 1150 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Sơn La.

Thực hiện Nghị quyết số 1150 ngày 1-4-2019 của Bộ Chính trị, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La, làm việc trực tiếp với 10 tổ chức Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Tỉnh uỷ Sơn La đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của từng địa phương đối với Nghị quyết 26 gắn với Nghị quyết 18. Việc sắp xếp, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu chưa chủ động, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết về xây dựng, tổ chức bộ máy, cán bộ; chưa quan tâm đúng mức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn; phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc xây dựng thực hiện mục tiêu từ 15-20% cán bộ quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, cán bộ chủ chốt cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi chưa đạt do thiếu nguồn cán bộ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác cán bộ là then chốt, phải làm thường xuyên, thận trọng, hiệu quả; đầu tư cho cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài. Bên cạnh đó cũng phải tôn trọng quy luật khách quan của kinh tế thị trường gắn với công tác đổi mới cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Sơn La mấy vấn đề quan tâm, một là phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về Nghị quyết 26, Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 để các Nghị quyết của Đảng đạt được hiệu quả đồng bộ; thứ 2 là tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và phải cân nhắc, thảo luận thật kỹ bước đi, tiến độ, địa bàn thí điểm để khi quyết định rồi là phải có hiệu quả.

PV