Nội dung làm việc là thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra 7 đơn vị của Thành ủy Cần Thơ gồm: Đảng ủy Công an thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Quận ủy Ninh Kiều, Quận ủy Ô Môn, Quận ủy Cái Răng, Huyện ủy Phong Điền và Huyện ủy Cờ Đỏ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, thành phố Cần Thơ đã quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết số18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời, triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt, bài bản. Thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm tốt trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả để rút kinh nghiệm trong thời gian tới...

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục nghiên cứu thực hiện thí điểm những công việc đã đủ điều kiện như trong Nghị quyết nêu; tiến hành sơ kết những thí điểm để triển khai thực hiện hai Nghị quyết trên tốt hơn trên diện rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Cần Thơ thời gian tới.

Ngọc Thiện (TTXN)