Tại Lào Cai, việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm 2016-2018 bình quân đạt 10,1%/năm (cao hơn bình quân chung cả nước); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 47,4 triệu đồng lên 61,84 triệu đồng năm 2018. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng cao. Môi trường đầu tư được cải thiện. Bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. 

Các lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn đều đạt kết quả tốt...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương bước đầu tạo được chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực, gợi mở vấn đề Lào Cai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Lào Cai, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chiều cùng ngày, Đoàn đi khảo sát thực tế tại huyện Bát Xát.

PV