Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng cao: trong 5 năm 2011-2015 đạt 7,6%; trong 3 năm 2016-2018 đạt 10,5% và dự kiến trong 5 năm 2016-2020 đạt 11,1%. Bình quân thu nhập đầu người tăng nhanh: năm 2015 đạt 3.900 USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010; năm 2018 đạt hơn 5,000 USD, gấp 2,3 lần so với 2010 và dự kiến đến năm 2020 đạt 6.000 USD, gấp 2,94 lần so với năm 2010.

Đặc biệt, tỉnh đã đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững; chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh; thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, sáng tạo đi đầu triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm được Chính phủ nhân rộng ra cả nước.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng là tỉnh luôn đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược để phát triển; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh thực hiện nhiều thí điểm với cách làm sáng tạo cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thu được những thành tựu đáng khích lệ...

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng những kinh nghiệm của Quảng Ninh tích lũy được trong 10 năm qua là rất quý; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Quảng Ninh trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó gợi mở những tư duy mới, cách làm mới cho Quảng Ninh. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Quảng Ninh, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

PV