Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đại hội hoàn thành đầy đủ, toàn diện 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 49 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đây là những đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức, có tâm, có tầm để gánh vác trọng trách to lớn, nặng nề mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương giao phó.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Qua 3 ngày làm việc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nghiêm túc, khoa học, các đại biểu đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Ðảng bộ, nhân dân toàn tỉnh, tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có nhiều hiến kế cho tỉnh đóng góp vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phương hướng, quyết sách trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ðại hội thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển với 9 nhiệm vụ trọng tâm: T​iếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương; phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương; đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh kế tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đô thị thông minh; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh - xã hội với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Cùng với đó là 4 khâu đột phá: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị 30 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 08 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 02 chỉ tiêu về môi trường; 06 chỉ tiêu về phát triển đô thị, 07 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, 02 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 14 - 15%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025; thu ngân sách tăng 8%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ.

Giải trình nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu

Thảo luận về Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đã có 56 ý kiến phát biểu tại Đoàn và 07 Tổ thảo luận tại hội trường. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã có những trao đổi, tranh luận, phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng cho Văn kiện. Về các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu đối với Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến giải trình cụ thể, thỏa đáng tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam cùng các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiệt hại do mưa lũ.

Đối với​ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, có nhiều ý kiến của đại biểu đề nghị đánh giá thêm vai trò, sự đóng góp của lực lượng lao động ngoài tỉnh cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Ông Mai Hùng Dũng cho biết, trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở luôn nhất quán quan điểm xác định lực lượng lao động ngoài tỉnh là một trong những nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. 

Vì vậy, tỉnh luôn luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội không đánh giá riêng sự đóng góp của lực lượng này mà trong nội dung đánh giá vai trò đóng góp của các tầng lớp nhân dân đã bao hàm đủ tất cả các thành phần đối tượng trong xã hội, trong đó có lực lượng lao động ngoài tỉnh.

Riêng đối với đề nghị nêu rõ nguyên nhân dẫn đến 2 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra là tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân. Ông Mai Hùng Dũng cho rằng, trong những năm qua, Bình Dương có tốc độ tăng dân số cơ học cao, ước tính hàng năm, tỉnh tăng thêm khoảng hơn 80.000 người từ ngoài tỉnh đến làm việc, sinh sống; đến nay, tỷ lệ người ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ 53,5% dân số toàn tỉnh; điều này đã giúp cho tỉnh có nguồn nhân lực để đáp ứng với nhu cầu lao động của tỉnh nhưng cũng tạo ra áp lực lớn cho tỉnh về hạ tầng, an sinh xã hội, an ninh trật tự, đặc biệt là về chăm sóc y tế, giáo dục. 

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực để tập trung phát triển y tế, giáo dục và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trong đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành Y tế được quan tâm đầu tư, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, hoàn thiện. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, thu hút được nhiều thành phần tham gia, trong đó, phát triển các bệnh viện tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong năm 2020, Bình Dương cùng cả nước nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra ca mắc bệnh ngoài cộng đồng, đó là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó, đặc biệt là ngành Y tế.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng dân số cơ học cao, tỉnh đã phấn đấu gần đạt hai chỉ tiêu về tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,5 bác sĩ (Nghị quyết trên 7,5), số giường bệnh/vạn dân đạt 21,3 (Nghị quyết là 27). Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra, trong đó có các chỉ tiêu, mục tiêu về Y​ tế, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn từ áp lực tăng dân số cơ học để giải quyết tốt các vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, an sinh xã hội.

Giải trình phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Góp ý cho các mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, có ý kiến đề nghị trong thời gian tới, cần định hướng chiến lược và quy hoạch Bình Dương trở thành trung tâm phát triển đô thị, công nghiệp, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, trung tâm liên kết và hội nhập quốc tế của vùng. 

Về vấn đề này, ông Mai Hùng Dũng cho rằng, đây là ý kiến đóng góp mang tầm định hướng chiến lược, với quan điểm phát triển bền vững, hội nhập và chất lượng trên nền tảng khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho tiếp thu, đồng thời giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI nghiên cứu và sẽ xây dựng kế hoạch với lộ trình và giải pháp cụ thể.

Đối với đề nghị cần làm rõ cơ sở để xác định mục tiêu tổng quát:​ "Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước". Giải trình tại Đại hội, ông Mai Hùng Dũng khẳng định, việc xây dựng mục tiêu tổng quát trên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của địa phương. 

Trong đó, đối với mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại là mục tiêu khả thi, vì trong giai đoạn hiện nay, căn cứ các chỉ tiêu dự kiến trong dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh công nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của các tỉnh, thành khác thì một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, GRDP bình quân đầu người, chỉ số HDI, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện và Internet… của tỉnh Bình Dương hiện nay đều đã đạt và vượt cao hơn. Do đó, so với mức bình quân chung của cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự kiến đến 2030, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại là mục tiêu mang tính khả thi cao.

Đối với mục tiêu đến năm 2045, Bình Dương là đô thị thông minh của vùng và cả nước được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra trên cơ sở căn cứ Đề án phát triển Đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ (theo Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 1/8/2018), mô hình khung cho việc xây dựng đô thị thông minh đạt chuẩn khu vực từ nay đến năm 2030 của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với những thành quả đạt được bước đầu trong thực hiện Đề án thành phố thông minh của tỉnh thời gian qua, Bình Dương đều đã cơ bản đạt tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra so với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Như vậy, đề ra tiến độ và tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước là phù hợp…

Tin tưởng rằng, với lực đẩy mạnh mẽ là những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào đã đạt được trong nhiệm kỳ trước về hạ tầng giao thông đồng bộ; thu ngân sách nhà nước nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước; nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế; cùng bộ mặt đô thị đổi thay từng ngày; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, hiệu quả; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, nhanh chóng; cùng sự đoàn kết, đồng lòng, tập trung trí tuệ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Bình Dương sẽ vững bước, tự tin trên chặng đường mới, thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu, đề án, chương trình mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Trước đó, tại Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồ​​ng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.​ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc kêu gọi toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bằng tình cảm của mình, tham gia đóng góp, ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để góp phần giúp đỡ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại cuộc sống. Sau lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu đã ủng hộ được hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Becamex (IDC) ủng hộ 2 tỷ đồng.
Nhóm PV