Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội lần này có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV để lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, có cả những thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Nhiệm kỳ qua, có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Hoạt động du lịch tiếp tục đà phát triển; Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng- an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật thì vẫn còn một số hạn chế nhất định như: tăng trưởng kinh tế của Điện Biên chưa thực sự bền vững, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu chuyển dịch chưa vững chắc; quản lý, khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển chưa tương xứng, nhất là tiềm năng lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng. Tiến độ triển khai một số chương trình, dự án chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh còn cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh: nhiệm kỳ tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự, biên giới quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm cũng khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của Điện Biên trong an ninh, quốc phòng của Tổ quốc và nhấn mạnh: Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ở 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, để tổ chức nhân rộng việc triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo; giúp người dân vững tâm an cư, giữ gìn, kiến thiết biên cương vững chắc...

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành Thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khóa 2020-2025; Bầu và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp lần thứ nhất.

Thu Trang - Thành Trung