Chiều 8-3, Bộ Nội vụ công bố kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến ngày 30-6-2016 của Bộ Công Thương và chỉ ra nhiều sai sót.

Bổ nhiệm khoảng 50 trường hợp cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Kết luận thanh tra cho biết: Trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương (lúc đó là ông Vũ Huy Hoàng) quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp, 63 trường hợp năm 2015 và 34 trường hợp năm 2016. Cụ thể các vị trí bao gồm 55 trường hợp cấp vụ, 42 trường hợp cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp; bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 1 trường hợp (cấp vụ).

Theo báo cáo của Bộ Công Thương: Từ năm 2011 đến năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp, trong đó mỗi năm số lượng được bổ nhiệm lại cao hơn năm trước: Năm 2011 có 38 trường hợp; năm 2012 có 55 trường hợp; năm 2013 có 74 trường hợp; năm 2014 có 81 trường hợp.

Việc bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng được kết luận có nhiều sai sót

Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm trong số này đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng). Tại thời điểm bổ nhiệm, còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, 3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ, 4 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước, 1 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và không có bản đánh giá, nhận xét của nơi cư trú.

Ngoài ra, có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định tại Nghị định 117/2003 (trong đó có 1 trường hợp được nâng ngạch từ ngạch nhân viên kỹ thuật lên ngạch chuyên viên không qua kỳ thi nâng ngạch). Bên cạnh đó, hồ sơ của 1 trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Có 4 trường hợp thời điểm tiến hành quy trình bổ nhiệm lại chậm từ 45 đến 107 ngày, trong đó có 3 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm từ 7 đến 76 ngày, không đúng quy định tại Nghị định 24/2010.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã bổ nhiệm 7 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định 36/2012, bao gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp địa phương.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 trường hợp không đúng quy định

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Công Thương thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch...); kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với 1 trường hợp được tiếp nhận năm 2008 và các công chức, viên chức hiện đang công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Công Thương cho biết đã không còn lưu giữ hồ sơ bổ nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh

Bộ Công Thương cũng được đề nghị rà soát, cử công chức, viên  chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu. 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành. Nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu) trong công tác tổ chức cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý vi phạm.

Ngay sau khi Bộ Nội vụ nêu kết luận thanh tra, Bộ Công Thương cũng đã chính thức lên tiếng cho biết: Trước khi Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức - cán bộ của Bộ trong giai đoạn trước đó. Bộ Công Thương khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ; Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để công tác cán bộ của Bộ Công Thương thực sự đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ Công Thương không còn lưu giữ hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

Riêng trường hợp bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Quyết định số 1169/QĐ-BCT ngày 4-2-2015) được Bộ Công Thương cho biết hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông này, vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27-5-2015, mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

 

Vũ Hân