Đối với cấp tiểu học, bắt đầu từ năm học 2019 -2020; đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 -2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021- 2022. 

Lộ trình cụ thể đối với từng cấp học/ lớp học như sau: Năm học 2019 -2020 triển khai ở lớp 1; Năm học 2020-2021: lớp 2 và lớp 6; Năm học 2021- 2022: lớp 3, lớp 7 và lớp 10; Năm học 2022 - 2023: lớp 4, lớp 8 và lớp 11;Năm học 2023 - 2024: lớp 5, lớp 9 và lớp 12. 

Như vậy, mặc dù Quốc hội đã đồng ý cho lùi thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới là tối đa hai năm nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ lùi thêm một năm.

HT