Nói chuyện với các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong các lực lượng vũ trang tập trung làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự của Công an tỉnh Thanh Hóa.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu bút sổ vàng truyền thống Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các lực lượng vũ trang phải tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh. Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trước hết là tiềm lực về chính trị, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội từ cơ sở.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa thường xuyên diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật nội bộ; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các lực lượng vũ trang phải thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa phải chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, thông tin, kinh tế; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các lực lượng vũ trang phải tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; thường xuyên tổ chức tuần tra trên biên giới, trên biển, kiểm soát, quản lý phương tiện tại bến bãi, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính về quốc phòng, an ninh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào để bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải chăm lo giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Thái Thanh - TTXVN