Theo đó, về xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, Nghị định quy định hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức chức áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 1. Vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người. 2. Cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/12.

Nguyễn Hương