Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Ban chỉ đạo Tây Bắc và Tây Nam Bộ; lãnh đạo các địa phương Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Điểu K’ré, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: Trong năm 2016, vùng Tây Nguyên phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của hạn hán kéo dài, gây thiệt hại trên 5.431 tỷ đồng đối với sản xuất nông ngiệp; thị trường xuất khẩu thiếu ổn định, kim ngạch xuất khẩu giảm sút, giá nhiều loại nông sản biến động mạnh… đã gây ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những kết quả công tác mà Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các bộ, ngành và các địa phương đã đạt được trong năm 2016. 

Đồng chí Bộ trưởng cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của các mặt công tác. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2017, đối với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng lưu ý cần tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên” cho các cá nhân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020. Tập trung chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở những địa phương trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.     

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách mới về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là chính sách giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

Cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tập trung chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và bộ máy chính quyền cấp xã đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự…

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với các bộ, ban, ngành và các tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020 và chuẩn bị tốt công tác kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên” cho các cá nhân.

Bộ trưởng cũng lưu ý, đây là thời gian cận kề Tết cổ truyền của dân tộc, các bộ, ban, ngành và địa phương cần tập trung chăm lo Tết cho nhân dân. Chủ động tốt nguồn hàng hóa phục vụ Tết; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn đầu cơ hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo an toàn phương tiện phục vụ người dân vui xuân, đón Tết…

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã trao tặng hơn 12.000 suất quà Tết, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng cho đồng bào nghèo của 5 tỉnh Tây Nguyên và các huyện giáp Tây Nguyên. Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên” cho 8 đồng là lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên.

Văn Thành