Tại buổi lễ, khi ôn lại chặng đường 65 năm ngày thành lập Ban Kinh tế TW, Trưởng Ban Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 65 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi khác nhau, truyền thống tốt đẹp của Ban Kinh tế TW luôn được kế thừa và phát huy, đó là sự trung thành với Đảng, sự tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ.

Những thành tựu, kết quả đạt được của Ban Kinh tế TW từ khi thành lập đến nay luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của Ban trong suốt 65 năm qua. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Ban Kinh tế TW cũng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế TW qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của Ban Kinh tế TW.

Chúc mừng ngày truyền thống 65 năm ngày thành lập Ban Kinh tế TW, Thường trực Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong chặng đường 30  năm đổi mới, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Kinh tế TW đã thường xuyên phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong công tác và có những đóng góp tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nói “Gần 3 năm sau khi tái lập, với thời gian không dài nhưng Ban Kinh tế TW đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ đó là: Vừa ổn định bộ máy tổ chức, tuyển chọn cán bộ, xây dựng mối quan hệ công tác với các cơ quan, các cấp, các ngành, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao”.

Tiêu biểu là quá trình Tổng kết 30 năm đổi mới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; báo cáo tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới v.v…

Qua đó đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là những nội dung tốt, góp phần vào quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban Kinh tế TW và cá nhân Trưởng Ban Kinh tế TW Vương Đình Huệ; 3 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 4 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể cá nhân được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Thanh Liêm