Như vậy, tính đến hết tháng 2-2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,68 tỷ USD; tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 23 tỷ USD. 

Trong kỳ 2 tháng 2-2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 53 triệu USD, dẫn đến cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 676 triệu USD trong 2 tháng đầu năm. 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng đầu năm 2016 là 16,6 tỷ USD.

L.Hiệp