Cụ thể, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau: xăng RON 92 tăng 680 đồng/lít; xăng E5 tăng 668 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 608 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 650 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 241 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 16.509 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 15.983 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.908 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 10.927 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.391 đồng/kg.

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 639 đồng/lít (bằng kỳ trước); Xăng E5: 672 đồng/lít (bằng kỳ trước); Dầu diesel: 846 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 560 đồng/lít); Dầu hỏa: 1.067 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.029 đồng/lít); Dầu mazut các loại: 323 đồng/kg (kỳ trước là 0 đồng).

Liên quan đến giá xăng dầu thế giới, liên bộ cho biết: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 4/6/2016 là 58,111 USD/thùng xăng RON 92; 57.405 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 57.991 USD/thùng dầu hỏa; 229.734 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S).

Vũ Hân