Cụ thể, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau: xăng RON 92 tăng 646 đồng/lít; xăng E5 tăng 634 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 650 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 550 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 300 đồng/kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 15.586 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 15.076 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.023 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 9.455 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 7.860 đồng/kg.

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 639 đồng/lít (bằng kỳ trước); Xăng E5: 672 đồng/lít (bằng kỳ trước); Dầu diesel: 846 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 560 đồng/lít); Dầu hỏa: 1.029 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 878 đồng/lít); Dầu mazut các loại: 323 đồng/kg (kỳ trước là 0 đồng).

Liên quan đến giá xăng dầu thế giới, liên bộ cho biết: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày5/5/2016 là 53,656 USD/thùng xăng RON 92; 51.980 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 52.463 USD/thùng dầu hỏa; 209.181 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S).

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 3,277 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng 6,5%); tăng 6.007 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng 13,1%); tăng 4,619 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng 9,7%%); tăng 25,477 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng 13.9%).


V.H