ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. 

Hội nghị này được coi là “Hội nghị Diên Hồng” cho ĐBSCL, nhằm hiệu triệu các tư tưởng lớn giúp Chính phủ Việt Nam và các địa phương ĐBSCL xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững ĐBSCL với tầm nhìn đến 2100. 

Hội nghị bao gồm ngày đầu dành cho các phiên thảo luận chuyên đề nhằm định hình chiến lược phát triển, nhu cầu và giải pháp về nguồn lực; ngày tiếp theo dành cho phiên họp toàn thể do Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe các báo cáo chuyên đề và ý kiến thảo luận rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp... Trên cơ sở đó Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra những kết luận về định hình chuyển đổi lớn cho mục tiêu phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng BĐKH và xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Người dân ĐBSCL, khai thác thủy sản mùa nước nổi.

Thông qua hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét một cách toàn diện, hệ thống, huy động được các sáng kiến, nhằm tạo ra những đột phá trong tư duy, thống nhất hành động của toàn xã hội nhằm định hình mô hình phát triển bền vững của ĐBSCL trong sự liên kết, gắn kết hữu cơ giữa tự nhiên và con người, giữa các địa phương trong, ngoài vùng, tiểu vùng sông Mê kông. Đồng thời, huy động được sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực…của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển cho chuyển đổi lớn vùng ĐBSCL...

Văn Đức