DN có số tiền nợ thuế lớn nhất trong danh sách công khai lần này là Công ty CP Xây dựng số 4 Thăng Long (với 14,550 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Nga (5,09 tỷ đồng), Công ty CP Thép Bắc Việt (4,15 tỷ đồng), Công ty CP Xây dựng Thương mại Hà An (2,23 tỷ đồng)…

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2015 đã thu nợ được 8.137 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi công bố công khai 6 đợt danh sách DN nợ thuế lớn, với 522 đơn vị, số tiền thuế nợ 5.356 tỷ đồng và 40 dự án nợ tiền sử dụng đất lớn với số tiền nợ là 2.340 tỷ đồng, tính đến ngày 8-12-2015 đã có 25/562 đơn vị thu xếp nguồn tài chính và nộp hết nợ vào NSNN với số tiền 728.054 triệu đồng.

H.A.