Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn EVN tiếp thu ý kiến của các cơ quan dự họp để hoàn thiện Báo cáo tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí, giá thành và giá bán điện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, từ đó phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất kịch bản điều hành giá điện 2017 (lộ trình, mức độ điều chỉnh...), bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, trình Thủ tướng trước 25-3, trong đó lưu ý các vấn đề sau:

Rà soát, cân nhắc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của ngành điện năm 2017 (tỷ lệ tổn thất điện năng, sản lượng điện sản xuất, điện thương phẩm, nhất là rà soát kỹ sản lượng nhiệt điện dầu trong kế hoạch vận hành năm nay...), bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và hiệu quả kinh tế.

Chính phủ chuẩn bị xem xét phương án giá điện năm nay

Rà soát kế hoạch đầu tư, phương thức huy động vốn để xác định nguồn vốn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh

Chủ động tính toán phương án chi phí, giá thành, giá bán điện năm 2017, trong đó phấn đấu giảm thêm tỷ lệ tổn thất điện năng để giảm chi phí, giá thành theo hướng giảm thiểu tối đa tổn thất thương mại và phấn đấu giảm tổn thất kỹ thuật.

Thực hiện đồng bọ các giải pháp để quản trị và kiểm soát hiệu quả chi phí, giá thành (như chi phí vật liệu đầu vào, chi phí nhân công...) của cả Tập đoàn (bao gồm cả các công ty thành viên), xác định lộ trình để phấn đấu cắt giảm 7,5 – 10% chi phí thường xuyên của cả Tập đoàn.

Xây dựng phương án giá bán điện theo các kịch bản: giá than, giá khí điều chỉnh hoặc không điều chỉnh theo giá thị trường; khoản chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ chưa phân bố được xử lý theo cơ chế đặc thù hoặc theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn được yêu cầu chỉ đạo EVN rà soát lại các hợp đồng mua bán điện, nhất là các hợp đồng mua bán điện với các nhà máy IPP, BOT bên ngoài, xác định các vấn đề còn bất cập để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải pháp xử lý trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng trong tháng 5 năm nay

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và EVN nghiên cứu, đề xuất các đơn vị sử dụng than được nhập khẩu than để nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch cho thị trường điện theo chỉ đạo tại Thông báo số 62 ngày 7/2/2017, báo cáo Thủ tướng trong tháng 3.

Văn bản cũng nói rõ, Phó Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc với đề xuất của EVN về việc xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2016 đối với Tổng Công ty phát điện 1 và Tổng Công ty phát điện 3. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện rà soát cơ chế tiền lương, chính sách chế độ đối với người lao động để có giải pháp tăng năng suất lao động của EVN phù hợp với môi trường lao động đặc thù của ngành điện; xây dựng lộ trình sắp xếp, cơ cấu lại số lượng cán bộ nhân viên của EVN (nhất là các công ty truyền tài điện) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.


Vũ Hân