Khoản vay là một phần trong Chương trình Phát triển và phổ cập lĩnh vực tài chính. Chương trình biểu hiện cho mối quan hệ đối tác từ trung tới dài hạn về phát triển lĩnh vực tài chính giữa ADB và Chính phủ Việt Nam. 

Chương trình này nhất quán với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 của Chính phủ và Chiến lược 2030 của ADB trong việc giải quyết tình trạng nghèo khổ còn tồn tại và bất bình đẳng trong thu nhập.

Chương trình này hỗ trợ một số cải cách của Chính phủ nhằm củng cố, làm sâu sắc thêm và mở rộng phạm vi khu vực tài chính chính thống của Việt Nam.

Những cải cách này bao gồm việc cải thiện khung pháp lý và các quy định để giải quyết các khoản nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu Chính phủ cũng như các biện pháp chính sách để áp dụng cách tiếp cận dựa trên thị trường đối với phổ cập tài chính thông qua tài chính vi mô và công nghệ tài chính.

Hải Châu