Hội viên Hội phụ nữ Cục kỹ thuật Nghiệp vụ I có mặt tất cả ở các đơn vị trong Cục, trong đó trên 70 % là lực lượng trực tiếp chiến đấu. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, hoạt động của Hội được duy trì theo đúng chương trình kế hoạch. Phong trào phụ nữ góp phần động viên cán bộ, hội viên tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Ban chấp hành Hội phụ nữ Cục kỹ thuật Nghiệp vụ I khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội phụ nữ Cục kỹ thuật Nghiệp vụ I; nghe các đại biểu thảo luận và bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Cục kỹ thuật Nghiệp vụ I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; dự thảo các văn kiện trình Đại hội phụ nữ Tổng cục An ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã thông qua kết quả cầu cử Ban chấp hành mới gồm 9 đồng chí và công bố kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Tổng cục An ninh.

XM