Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong việc áp dụng luật pháp về PCCC&CNCH; đánh giá thực trạng áp dụng luật PCCC&CNCH hiện nay. 

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Từ đó, góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận cũng như bổ sung, hoàn thiện pháp luật về PCCC&CNCH, đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề như phướng bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC&CNCH, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng luật về PCCC. 

Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật PCCC&CNCH; công tác xây dựng lực lượng PCCC đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH phù hợp với tình hình mới.

H.Thanh